web analytics

Veranderkracht van de Sport: ambities vereisen een sportbrede aanpak

Veranderkracht-van-de-Sport

‘Sportverenigingen hebben gerichte ondersteuning nodig van de sportbonden, zodat zij succesvol kunnen werken aan de realisatie van de nationale sportambities in een sterk veranderend sportlandschap. De noodzakelijke ondersteuning bestaat voor een groot deel uit niet-sportspecifieke kennis en competenties. Deze behoefte bij sportverenigingen schept de mogelijkheid voor sportbonden om in samenwerking de gevraagde ondersteuning aan verenigingen te bieden, mogelijk samen met sportkoepel NOC*NSF. Juist gezien de teruglopende budgetten lijkt dit een aantrekkelijke en haalbare manier om gezamenlijk te werken aan het versterken van de Veranderkracht van de Nederlandse sport.’

Onderzoek

Dat is een van de aanbevelingen in het onderzoek De Veranderkracht van de Sport, dat TEN HAVE Change Management heeft uitgevoerd bij 60 sportverenigingen binnen 6 sporten. André Bolhuis, voorzitter van NOC*NSF, heeft het onderzoeksrapport tijdens het WK hockey op 12 juni 2014 in ontvangst genomen bij de presentatie van de onderzoeksresultaten in het Kyocera stadion. De KNHB en TEN HAVE Change Management zijn de initiatiefnemers van het onderzoek. Aan het onderzoek hebben zes sportbonden (KNHB, KNLTB, KNZB, NBB, Nevobo en NTB) en NOC*NSF deelgenomen. Per sportbond is aan tien betrokken leden van tien verenigingen gevraagd een uitgebreide vragenlijst over Veranderkracht in te vullen. Daarnaast hebben ook medewerkers van de zes sportbonden en van NOC*NSF een vergelijkbare vragenlijst ingevuld. Het hoge responspercentage van 72% onderstreept het belang van het onderwerp bij sportverenigingen en sportbonden.

Veranderkracht-van-de-Sport

Sportambitie

Het Nederlandse sportlandschap verandert snel. De ambities zijn groot. Het ministerie van VWS en sportkoepel NOC*NSF willen dat Nederland structureel tot de tien beste sportlanden ter wereld gaat behoren en willen de sportparticipatie in 2016 naar 75% brengen (2013: 65%). Tegelijkertijd volgen bezuinigingsrondes elkaar in rap tempo op, waardoor budgetten onder druk staan. Juist de sportvereniging wordt een belangrijke rol toebedacht in het realiseren van de nationale sportambities, binnen dit speelveld. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met eigen ambities, leiden ertoe dat er veel van het aanpassingsvermogen van verenigingen wordt verwacht. De vraag is in hoeverre verenigingen ‘klaar’ zijn om ingrijpende veranderingen te realiseren en de sportbond (en op iets grotere afstand NOC*NSF) in staat is hier effectief in te ondersteunen.

Uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek bieden een helder uitgangspunt en perspectief voor gerichte verbetering op alle niveaus. Van verenigingen wordt veel verwacht. Daarbij is het voor hen zaak om ervoor te zorgen dat ze vooral dicht bij zichzelf blijven. Ondanks externe druk, moet de keuze voor een verandering passend zijn bij die specifieke vereniging en intrinsiek gedragen worden door een meerderheid van de leden. Het onderzoek wijst uit dat de respondenten binnen verenigingen de noodzaak van veranderen onderschrijven en hun vereniging redelijk in staat achten om dit op de juiste wijze te doen.

De respondenten zijn positief over de visie op de toekomst van hun vereniging, maar vinden dat zij er slechts beperkt in slaagt deze visie op inspirerende wijze te communiceren naar alle leden. Dat wreekt zich juist in een sportvereniging, waar gedeelde waarden en saamhorigheid essentieel zijn. Daardoor is het voor de meerderheid van de leden onduidelijk wat de verandering voor hen gaat betekenen. Zo worden zij onvoldoende gemobiliseerd daaraan bij te dragen en schiet hun commitment tekort. Dat is jammer, want men is positief over de principiële bereidheid van leden. De verenigingen die succesvol omgaan met veranderen, onderscheiden zich doordat zij de keuzes helder door weten te vertalen naar prioriteiten, structuur en het juiste gedrag. Tevens kennen zij een doordachte planmatige aanpak om de verandering succesvol door te voeren. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de meeste verenigingen, naast het breed gevoelde gebrek aan voldoende geschikte mensen en middelen om succesvol te veranderen. Het volledige onderzoek is vanaf 16 juni a.s. terug te vinden op www.tenhavecm.com.

Partner

Dit onderzoek komt voort uit het partnerschap dat TEN HAVE Change Management en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond sinds 2004 met elkaar hebben. Als Official Supplier ondersteunt TEN HAVE Change Management de KNHB en de hockeyverenigingen bij de professionalisering van hun organisaties. TEN HAVE Change Management is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van verandermanagement en is naast in het bedrijfsleven actief in onder meer de zorg, het onderwijs en natuurlijk in de sport.

Reageer