web analytics

Posts Tagged ‘Evidence-based management’

Participatie draait om leren

Auteur: Sjoerd Segijn

De platte organisatie als bron voor gelukkige werknemers
De ‘platte organisatie’ is nog nooit zo populair geweest (Financieel Dagblad, 2016). Doordat technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en consumenten voortdurend van wensen veranderen, worden steeds hogere eisen gesteld aan de wendbaarheid van organisaties. In de zoektocht naar een organisatiemodel dat aansluit op deze snel veranderende werkomgeving, worden structuren en processen aangepast of ingericht om de medewerker dichterbij het besluitvormingsproces te brengen. Managementlagen verdwijnen en medewerkers krijgen meer zelfbeschikking. Het doel daarbij is doorgaans om hen meer ruimte en autonomie te geven om met elkaar invulling te geven aan de richting en inrichting van hun team, afdeling of organisatie. De professional is immers de specialist en werkt ‘dichter’ op het primair proces dan een manager of bestuurder (Laloux, 2014). Ook wordt verondersteld dat een hogere mate van zelfbeschikking gelijk staat aan een gevoel van zingeving en blijvend geluk onder medewerkers. En gelukkige werknemers presteren beter (Veenhoven, 2016). (meer…)

Evidence-Based Change Management: kritisch werken met informatie uit verschillende bronnen

Auteurs: Maarten Otto en Anne-Bregje Huijsmans

In de kern gaat Evidence-Based Change Management er om dat besluiten over het veranderen van organisaties gebaseerd moeten zijn op de combinatie van kritisch denken en de best-available evidence (Barends, Rousseau & Briner, 2014). Met evidence wordt informatie, feiten of data bedoeld die een aanname, claim of hypothese ondersteunt of verwerpt. Evidence kan dus zowel komen uit de praktijk van organisaties als uit wetenschappelijk onderzoek. We spreken in het Nederlands dan ook niet over bewijs, maar over inzichten. In het Engels laat dit zich beter uitdrukken, door het onderscheid tussen ‘proof’ en ‘evidence’ (Ten Have & Barends, 2008).

Het werken op basis van ‘best-available evidence’ betekent dat bestuurders, managers en adviseurs beslissingen baseren op het best mogelijke inzicht dat voortkomt uit de specifieke kenmerken en context van een organisatie, de belangen van verschillende stakeholders, de eigen gewogen ervaringen en eigen mogelijkheden, én uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek (Ten Have, Otto & Barends, 2015). Het gaat dus om het verzamelen van informatie vanuit vier bronnen, te weten: de organisatie, de stakeholders, de professional, en de wetenschap, om vervolgens deze informatie kritisch te analyseren en af te wegen.

Het Center for Evidence-Based Management (www.cebma.org) heeft een productieve werkwijze ontwikkeld om hier invulling aan te geven. In hun model komen de vier bronnen samen die relevante inzichten en informatie opleveren en moeten worden meegewogen in besluitvorming.

(meer…)

Evidence-Based Change Management

Auteur: Cornell Vernooij

evidence

Change Management wordt steeds populairder in het huidige tijdperk dat zich kenmerkt door verandering, beweging en innovatie. Bestuurders en managers van organisaties hebben de opdracht om richting te geven aan hun mensen en de organisatie, zodat doelstellingen worden gehaald, nu en in de toekomst. Bestuurders en managers doen interventies (al dan niet geadviseerd door externe adviseurs) met als doel gedrag en resultaten te beïnvloeden op individueel-, team- en organisatieniveau. Deze interventies zijn veelal gebaseerd op populaire managementliteratuur en overtuigingen van goeroes. De vraag is of dit de beste onderbouwing is voor interventies die voor mensen en organisaties grote impact hebben.

(meer…)

Gastcollege Evidence-Based Practice aan de Vrije Universiteit

Gastcollege Evidende-Based Practice
Op maandag 30 mei heeft de Vrije Universiteit voor de alumni van de post graduate opleidingen Verandermanagement en Management Consultancy een gastcollege georganiseerd over het thema Evidence-Based Practice. Evidence-Based Practice is een concept dat in de jaren ’90 is ontwikkeld binnen de geneeskunde, maar inmiddels ook binnen andere vakgebieden zoals educatie, strafrecht, gezondheidszorg en (sinds kort) management & consultancy een belangrijke professionele standaard lijkt te worden.

Gerenommeerde gastsprekers
Tijdens deze bijeenkomst hebben twee gerenommeerde gastsprekers, te weten prof. Denise Rouseau (Carnegie Mellon University) en prof. Rob Briner (Londen University), hun visie gegeven op het belang van Evidence-Based Practice.

Onderzoek naar Evidence-Based Management
Daarnaast is de uitkomst gepresenteerd van een survey die bij meer dan 600 managers en consultants over dit onderwerp is afgenomen en hebben studenten van de PGO Verandermanagement laten zien hoe evidence-based practice in de praktijk kan worden toegepast.

Gratis materiaal
Een video en de presentaties zullen beschikbaar worden gesteld via de website van het Center for Evidence Based Management (www.cebma.org).
Op deze site is tevens meer informatie te vinden over Evidence Based Practice.

In search of evidence

Anders Veranderen, Duurzaam Veranderen, Voorbeeldig Veranderen, Succesvol Veranderen, Leren Veranderen, Veranderen met Resultaat, de Nederlandse manager mag zich verheugen in een groot aantal publicaties op het gebied van verandermanagement. Uit deze toename van publicaties zou je kunnen opmaken dat het vakgebied verandermanagement in de afgelopen decennia volwassen is geworden.

levels-of-evidence-eric-barends1

Ditzelfde geldt voor de grote aandacht die opleidingsinstituten aan het onderwerp besteden. Iedere zichzelf respecterende managementopleiding lijkt inmiddels een module verandermanagement in de leergang te hebben opgenomen en het aantal Universiteiten en Hogescholen dat een gespecialiseerde opleiding verandermanagement aanbiedt neemt gestaag toe. (meer…)