web analytics

Evidence-Based Change Management

Auteur: Cornell Vernooij

evidence

Change Management wordt steeds populairder in het huidige tijdperk dat zich kenmerkt door verandering, beweging en innovatie. Bestuurders en managers van organisaties hebben de opdracht om richting te geven aan hun mensen en de organisatie, zodat doelstellingen worden gehaald, nu en in de toekomst. Bestuurders en managers doen interventies (al dan niet geadviseerd door externe adviseurs) met als doel gedrag en resultaten te beïnvloeden op individueel-, team- en organisatieniveau. Deze interventies zijn veelal gebaseerd op populaire managementliteratuur en overtuigingen van goeroes. De vraag is of dit de beste onderbouwing is voor interventies die voor mensen en organisaties grote impact hebben.

‘Evidence-based’ handelen – een stevig fundament onder besluiten en adviezen
Om als manager of bestuurder besluiten en adviezen met een stevig fundament te maken is het van belang je te baseren op vier bronnen van evidence: wetenschappelijk onderzoek, de eigen expertise, de specifieke kenmerken en context van een organisatie en de belangen van verschillende stakeholders (zie figuur 1 voor een visuele weergave). Eigen ervaring of de overtuiging van een goeroe kunnen daarin belangrijke en zinvolle input zijn als het wetenschappelijk bewijs rond een vraagstuk ontbreekt of tekortschiet.

EBCM model 2
Figuur 1. Bronnen van informatie en bewijsmateriaal voor Evidence-Based handelen

Evidence-Based Change Management – een nieuw startpunt voor het vak verandermanagement

Om bij te dragen aan het leggen van een steviger fundament onder besluiten en adviezen heeft TEN HAVE Change Management uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar 18 populaire management assumpties (afkomstig uit de top 100 meest verkochte managementboeken). Onderzocht is wat de wetenschappelijke basis is die ten grondslag ligt aan de assumpties, met als doel het gat tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Met behulp van een gedegen methodiek (zie nadere uitwerking hieronder) wordt het wetenschappelijke bewijs per assumptie samengevat en beoordeeld. De resultaten hiervan zijn samengebracht in het boek Reconsidering Change Management – Applying Evidence-based Insights in Change Management Practice.

Het onderzoek leidt door middel van een aantal praktische samenvattingen van het beschikbare wetenschappelijke bewijs voor deze assumpties tot gevalideerde (wetenschappelijke) kennis en informatie, die de manager helpt weloverwogen en evidence-based besluiten te nemen. Het draagt daarmee in bredere zin bij aan de doorontwikkeling van verandermanagement en vormt een nieuw startpunt voor Evidence-Based Change Management.

Methodologie

Om wetenschappelijk bewijs samen te vatten en te beoordelen wordt gebruik gemaakt van Rapid Evidence Assessments (REAs). Middels een REA worden binnen een afgebakend onderwerp op een stapsgewijze methode de relevante studies geselecteerd die de assumptie ondersteunen dan wel ontkrachten. Deze methode bestaat uit 12 stappen met bijbehorende vragen die per stap centraal staan (zie tabel 1).

Tabel 1. 12 stappen van een Rapid Evidence Assessment

Stappen Centrale vragen Toelichting
1. Achtergrond Wat is de professionele context van de assumptie? De achtergrond van de assumptie; de gedachte achter de REA
2. Definitie Wat wordt er bedoeld? De meest gebruikte definities van de belangrijkste elementen van de assumptie
3. Verondersteld mechanisme Hoe werkt het? Het verondersteld mechanisme waarop de belangrijkste elementen van de assumptie met elkaar verband houden
4. Inclusie Wat zijn de criteria voor inclusie van studies? Criteria die gehanteerd zijn en verantwoording van de inclusie of exclusie van bepaalde studies
5. Zoekstrategie Hoe wordt naar het wetenschappelijke bewijs gezocht? Gestructureerde search naar peer-reviewed artikelen op basis van de definitie en belangrijkste elementen van de assumptie
6. Selectie van studies Welke studies worden geselecteerd? Screening en beoordeling op relevantie van de artikelen die naar voren komen uit de search door twee onafhankelijke onderzoekers. Én exclusie van artikelen die niet voldoen aan de inclusiecriteria
7. Data-extractie Wat staat er op hoofdlijnen in de artikelen? Extractie van relevante data uit de set van studies (o.a.  onderzoeksdesign, steekproefgrootte, bevindingen en effectgrootten en limitaties)
8. Kritische beoordeling Hoe wordt de betrouwbaarheid van de studies beoordeeld? Classificatie van methodologische geschiktheid onderzoeksdesign (zeer sterk tot zwak: variërend tussen A+ (meta-analyse van gecontroleerde gerandomiseerde studies) tot D (cross-sectioneel)). Én test van methodologische kwaliteit o.b.v. kwaliteitscriteria
9. Belangrijkste bevindingen Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Belangrijkste bevindingen relevant voor de assumptie met per bevinding het level van de betrouwbaarheid en de effectgrootte
10.  Synthese van evidence Wat is de samenvatting van de bevindingen? Samenvatting van de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de assumptie
11.  Conclusie Wordt de assumptie ondersteund of ontkracht? Opgestelde conclusie die de assumptie ondersteund of ontkracht op basis van de synthese van evidence
12.  Praktische reflecties Wat zijn implicaties voor de praktijk? Bespreking van hoe de bevindingen zich verhouden tot de dagelijkse managementpraktijk en welke implicaties voor de praktijk dit heeft

Het systematisch doorlopen van de 12 stappen van een REA leidt tot een praktische samenvatting met gevalideerde (wetenschappelijke) kennis en informatie. Deze samenvatting stelt managers beter in staat ‘evidence-based’ te handelen. Daarmee draagt het bij aan een verdere ‘evidence-based’ ontwikkeling van verandermanagement.

Literatuur

  • Ten Have, S., Ten Have, W., Huijsmans, A.-B., & Otto, M. (2017). Reconsidering change management: Applying evidence-based insights in change management practice. New York, NY: Routledge.

Tags: , ,

Reageer