web analytics

De aanleiding van verandering duiden met de theory of the business (Drucker, 1994)

Auteur: Barbara Janssen

Wat is de theory of the business?
De theory of the business bestaat uit drie onderdelen, volgens managementgoeroe Peter Drucker:

  • Aannames over de omgeving van de organisatie;
  • Aannames over de missie van de organisatie;
  • Aannames over noodzakelijke kerncompetenties om de missie te volbrengen.

Deze drie aannames klinken bedrieglijk simpel. Het is echter vaak hard werken, denken en experimenteren om deze aannames goed te kunnen beantwoorden.

Elke organisatie heeft een theory of the business nodig
Om succesvol te zijn, heeft een organisatie een duidelijke, consistente en valide theory of the business nodig. En als je er eenmaal één hebt, behoeven de onderliggende aannames regelmatige reflectie. Periodieke reflectie leidt tot vroegtijdige signalering, herkenning en duiding van eventuele veranderingen in aannames en daarmee een kans om hier vroegtijdig op in te spelen

Een valide theory of the business heeft vier kenmerken
Drucker onderscheidt vier aspecten voor een valide theory of the business:

  1. De aannames over omgeving, missie en core competencies moeten realistisch zijn;
  2. De aannames in die drie gebieden moeten bij elkaar aansluiten;
  3. De theorie moet in de hele organisatie bekend zijn en begrepen worden;
  4. De theorie moet constant worden getoetst.

Elke theory of the business raakt op termijn verouderd
Sommige theorieën kunnen lang mee, maar uiteindelijk raakt elke theory verouderd en ongeldig. Zodra de eerste tekenen zich aandienen dat een theory is verouderd, wordt het tijd na te denken over een nieuwe. Als de externe realiteit van een organisatie verandert en de theory verandert niet mee, kan dat grote consequenties hebben. Dat wat jaren goed werkte, gaat niet langer op.

Voorbeeld: de theory van IBM in een veranderende omgeving
Zo had de organisatie IBM in het verleden de aanname dat de computermarkt gedreven wordt door hardware. Dit heeft in eerste instantie geleid tot succes. Later tot verstarring en een verslechterde concurrentiepositie. De aanname bleek niet langer valide, maar de organisatie was er nog wel op ingericht.

Preventieve maatregelen die de organisatie alert houden
Drucker onderscheidt twee preventieve maatregelen die een organisatie alert houden opdat die zichzelf en een theory of the business snel kunnen veranderen.

De eerste maatregel is afstand nemen (abandonment). Elke drie jaar zou een organisatie bij elk product, elke dienst en elke beleidsmaatregel de vraag moeten stellen: als we hier nog niet mee bezig waren, zouden we er dan nu instappen?

De tweede maatregel is bestuderen wat zich buiten de organisatie afspeelt, in het bijzonder bij non-customers. Naast klantgerichtheid is ook marktgerichtheid van essentieel belang.

Let op de waarschuwingssignalen!
Drucker adviseert actief op zoek te gaan naar waarschuwingssignalen die  aanleiding geven tot herijking van de theory. Als voorbeelden hiervan noemt hij het behalen van de gestelde doelen, snelle groei, onverwachte mislukkingen of succes. Al deze gevallen vragen om reflectie op de gehanteerde aannames.

Succesvol aanpassen van de theory of the business
Een theory of the business die onvoldoende passend is, kan levensbedreigend zijn. Succesvolle organisaties hebben aandacht voor diagnose en analyse, oog voor waarschuwingssignalen en beschikken over een besluitvaardig management dat ingrijpt bij alarmerende signalen en niet afwacht of het systeem verder laat verzwakken.

——————–

Gebaseerd op onderdeel 1.2 uit Het Boek Verandering: De aanleiding herkennen en duiden.

Oorspronkelijke bron: Drucker, P.F. (1994), The theory of the business, Harvard Business Review, September-October, p. 95-104.

Tags: ,

Reageer